kubou.dev();

好きな言葉は一石二鳥

DropboxでKobitoを共有する

~/Library/Kobito/Kobito.dbをDropboxに移動してシンボリックリンク貼る。

mv ~/Library/Kobito/Kobito.db ~/Dropbox
ln -s ~/Dropbox/Kobito.db ~/Library/Kobito