viewDidAppear内に下記を記述。

for (NSString *key in myArray) {
// 仮にmyArrayに1から数値が入っていた場合は、[key intValue] - 1とするだけ。
NSIndexPath *indexPath=[NSIndexPath indexPathForRow:[key intValue] inSection:0];
[myTableView selectRowAtIndexPath:indexPath animated:YES  scrollPosition:UITableViewScrollPositionBottom];
}

この記事を書いた人

kubou

kubou

2049, inc.
web業界で生活しています。
お仕事の割合はディレクション:8、開発:2くらい。